สุขภาพ

สธ. หนุน “รอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสอง” กลุ่มวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม้ว่าประเด็นเรื่องการยอมรับความแตกต่างทางด้านส่วนสูง น้ำหนัก จะเป็นประเด็นที่กำลังได้รับการขับเคลื่อนในขณะนี้

แต่ปัจจัยทางด้านสุขภาพองค์รวมที่ดี ก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเตรียมสังคมไทย สู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวแล้ว แต่การจะทำให้ประชาชนก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยคุณภาพนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วัยทำงานจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดี ด้วยการประเมินและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงก่อนที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในวัยสูงอายุจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 – 2558 พบว่า สัดส่วนประชากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีรอบเอวเกิน เมื่อใช้เกณฑ์รอบเอวปกติน้อยกว่าส่วนสูงหารสอง เท่ากับร้อยละ 4.9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่มีดัชนีมวลกายปกติ ก็มีรอบเอวเกินได้ ดังนั้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ทั้งหมด

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ประเมินโรคอ้วนด้วย ดัชนีมวลกาย และรอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสองนพ.ธงชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการดี และสุขภาพดี พร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์การประเมิน 2 เกณฑ์ ได้แก่ค่ารอบเอวปกติไม่เกินส่วนสูงหารสองโดยเกณฑ์ทั้งสองสามารถบ่งชี้ภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ได้แม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าดัชนีมวลกายสำหรับคนเอเชียที่อยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุยังคงใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือ ค่าปกติอยู่ระหว่าง 18.5 – 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนเกณฑ์รอบเอวจะใช้รอบเอวปกติต้องไม่เกินส่วนสูงของตนเองหารด้วยสอง โดยใช้ร่วมกันทั้งคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ

Tagged